GIARDINO D’INFANZIA “SAN MICHELE”
Sez. A e B
via Tassoni 62
42123 Canali – Reggio Emilia
tel 0522 937363


GIARDINO D’INFANZIA “SAN MICHELE”
Sez C
via Molière
42123 Canali – Reggio Emilia


SCUOLA PRIMARIA “DODECAEDRO”
via Merulo 9
42122 Reggio Emilia
tel. 0522 937363


SCUOLA SECONDARIA INFERIORE “DODECAEDRO”
via Catellani, Villa Sesso – Reggio Emilia
42122 Reggio Emilia
tel. 0522 937363